Korzystając ze świadczeń zdrowotnych lub zwracając się o ich udzielenie masz prawo do:

 1. ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
 • które odpowiadają wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej
 • które udzielane są według przejrzystej, obiektywnej, opartej na kryteriach medycznych, procedury ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń
 • które są natychmiast udzielane ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia
 • które udzielane są z należytą starannością, w warunkach spełniających wymagania fachowe i sanitarne
 • przy udzielaniu których osoby wykonujące zawód medyczny kierują się zasadami etyki zawodowej
 1. UZYSKANIA INFORMACJI
 • swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu
 • która zostanie przekazana także osobom przez Ciebie upoważnionym np. małżonkowi, członkowi rodziny, osobie bliskiej
 1. WYRAŻENIA ZGODY NA UDZIELENIE OKREŚLONYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
 • którą wyrazisz po uzyskaniu wcześniej wszelkich niezbędnych informacji o Twoim stanie zdrowia i leczeniu
 • którą w przypadku zabiegu operacyjnego, zastosowania metody leczenia lub diagnostyki stwarzających podwyższone ryzyko wyrazisz w formie pisemnej
 1. TAJEMNICY WSZELKICH INFORMACJI Z TOBĄ ZWIĄZANYCH
 2. ZGŁASZANIA DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH PRODUKTÓW LECZNICZYCH
 3. POSZANOWANIA INTYMNOŚCI I GODNOŚCI W SZCZEGÓLNOŚCI W CZASIE UDZIELANIA CI ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH, W TYM:
 • obecności osoby bliskiej przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych
 • wyrażenia zgody na uczestnictwo innych osób przy udzielaniu Ci świadczeń zdrowotnych (badaniach, konsultacjach lekarskich, zabiegach, operacjach itp.)
 1. POSZANOWANIA ŻYCIA PRYWATNEGO I RODZINNEGO, W TYM:
 • kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami
 • dodatkowej opieki pielęgnacyjnej – czyli opieki, która nie polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych
 1. DOSTĘPU DO MEDYCZNEJ DOKUMENTACJI
 • dotyczącej twojego stanu zdrowia oraz udzielonych ci świadczeń zdrowotnych, w tym udostępniania tej dokumentacji również osobie przez ciebie upoważnionej, np. do wglądu lub w formie kopii albo odpisu
 1. ZGŁOSZENIA SPRZECIWU WOBEC OPINII ALBO ORZECZENIA LEKARZA
 2. OPIEKI DUSZPASTERSKIEJ
 • w czasie pobytu w szpitalu, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub opiekuńczo-leczniczym, sanatorium uzdrowiskowym czy hospicjum
 1. PRZECHOWYWANIA RZECZY WARTOŚCIOWYCH
 • w depozycie w szpitalu, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub opiekuńczo-leczniczym, sanatorium uzdrowiskowym czy hospicjum

O prawach pacjenta mowa jest miedzy innymi w następujących aktach prawnych:

 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483, z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1793 z późn.zm.);
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1638);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2016, poz.1146);
 • Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2016 r. poz. 186, z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2016 r., poz. 522);
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2017, poz. 125 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz.U. Nr 174, poz. 1038 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2016 r. poz. 871);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów,  zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. poz. 2069);
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922);
 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. Nr 209, poz. 1243, z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz.U. Nr 205, poz. 1203);
 • Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz.U. poz. 1860).

Ogólnopolska bezpłatna infolinia Rzecznika Praw Pacjenta:

800 - 190 - 590
(z tel. stacjonarnych i komórkowych)
czynna pn. - pt. w godz. 9.00 - 21.00

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa

Sekretariat:
tel.: (22) 532 - 82 - 50
fax.: (22) 532 - 82 - 30
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przyjęcia interesantów w Biurze
Poniedziałek - piątek w godzinach od 9.00 do 15.00

Dyrektor Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ przyjmuje interesantów w sprawie skarg w każdy roboczy czwartek, w godzinach 16.00-17.00 (pokój 410) w siedzibie Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze (ul. Podgórna 9b). Skargi można również składać pisemnie (za pośrednictwem poczty), e-mailowo, pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP.

Kierownik Centrum Medycznego PRESPO przyjmuje w sprawie skarg i wniosków w godzinach 800 - 1500.

Copyright © 2018 PRESPO sp. z.o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt i wykonanie Kiedrowicz.NET.